Cunoașterea avansată a domeniului securității naționale și a mecanismelor decizionale din cadrul instituțiilor și organizațiilor reprezintă elementele prin intermediul cărora promovăm creșterea nivelului de expertiză a reprezentanților societății civile, pentru o mai bună înțelegere a provocărilor de securitate și fundamentare a actului decizional.

Cele trei teme mari parcurse în cadrul programului sunt Securitate naţională în context euroatlantic, Fundamente ale deciziei de securitate naţională a României și Managementul problematicii de securitate naţională.

Modul I

Este destinat cunoașterii și aprofundării problematicii securității naționale, în context european și euroatlantic. Prelegerile sunt susținute de specialiști de marcă în domeniu, iar activitățile se desfășoară sub forma unor mese rotunde având ca tematică înțelegerea securității naționale și internaționale sub impactul factorilor de risc interni și internaționali. Alte teme abordate vizează comunicarea publică a sectorului de intelligence, precum și rolul și locul organizațiilor neguvernamentale în procesul consolidării stării de securitate națională.

Modul II

Are rolul de prezentare, cunoaștere și aprofundare a fundamentelor deciziei de securitate națională, prin intermediul mai multor direcții de cercetare, dintre care menționăm: respectarea drepturilor omului în activitatea serviciilor de informații; locul și rolul structurilor sistemului național de apărare în realizarea securității naționale; contribuția structurilor comunității naționale de informații la cunoașterea factorilor de risc la adresa securității naționale, și eficiența controlului parlamentar asupra activității serviciilor de informații.

Modul III

Reprezintă un corolar al primelor două module, contribuind, prin invitarea de reprezentanți ai instituțiilor care urmăresc realizarea securității naționale, la transferul de cunoaștere cu privire la principalele elemente ale managementului problematicii de securitate națională.

Competențe. Certificări. Evaluare.

Competențele obținute la finalul programului se încadrează în calificarea universitară „Studii de securitate și informații”, având în Registrul Național al Calificărilor Codul L 130010130.

Competențe profesionale
• Dobândirea cunoştinţelor generale în domeniul activităţii de informaţii, contrainformaţii şi de securitate, pentru persoanele interesate din instituţii, autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale şi cunoaşterea modalităţilor de participare a societăţii civile la realizarea securităţii naţionale;
• formarea abilităţilor de gestionare a problematicii de securitate naţională în sfera de activitate a cursanţilor.

Competențe transversale
• Promovarea responsabilităţilor în vederea consolidării imaginii instituţiilor cu atribuţii în materie de securitate naţională în concordanţă cu exigenţele statului de drept;
• dezvoltarea personală şi profesională prin cunoaşterea matricelor de securitate ale României.

La finalizarea programului, cursanții primesc un certificat de atestare a competențelor profesionale, însoțit de un supliment descriptiv, valabil în spațiul european, precum și un număr de 30 de credite transferabile (ECTS).

Evaluare intermediară – fiecare modul se termină prin prezentarea și susținerea unor comunicări științifice, sub forma unor mese rotunde de informări și dezbateri, destinate problematicii studiate.
Evaluarea finală este reprezentată de un examen de certificare a competențelor profesionale.