ANIMV organizează programe de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă (MPCSSC) destinate reprezentanților societății civile în vederea creșterii nivelului de educație de securitate și al orizontului de cultură de intelligence.

Masterele pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă se adresează profesioniștilor din sfera civilă și de business care doresc să cunoască mai multe despre modul în care domeniul intelligence poate fi studiat la nivel academic și înțeles în interdependență cu celelalte aspecte ale vieții sociale. În egală măsură, MPCSSC își propun să aducă societății un plus de cunoaștere bazată pe cercetare științifică, pe sumarizarea unor viziuni pluridisciplinare, care să asigure o analiză cât mai diversificată a fenomenelor complexe care guvernează lumea de astăzi. Pentru reprezentanții administrației publice locale și naționale, dar și pentru decidenți sau profesioniști ai altor domenii, utilitatea MC este înțeleasă în sensul creșterii nivelului de awareness față de provocările dinamice ale mediului de securitate din care România este parte.

Admitere 2021

Admitere 2020

Managementul Informațiilor în Combaterea Terorismului

Programul masteral MICT se axează pe următoarele elemente în procesul de specializare a cursanților:

 • dobândirea de cunoștinţe generale din domeniul securităţii naţionale și euroatlantice cu relevanță în înțelegerea fenomenelor legate de prevenirea și combaterea terorismului;
 • familiarizarea în format academic cu principalele doctrine adoptate la nivel internațional în gestionarea amenințărilor teroriste;
 • aprofundarea principalelor elemente conceptuale utilizate de serviciile de informații și securitate în înțelegerea și explicarea manifestărilor cu potențial terorist;
 • edificarea unui instrumentar analitic necesar cursanților în vederea decodificării elementelor de discurs public global cu relevanță în înțelegerea dinamicii fenomenului terorist.

Curricula

Politici și strategii de securitate Psihosociologia terorismului
Incidenţa fenomenului AL QAIDA în Europa. Studii de caz Militantism – Radicalizare – Recrutare. Surse/resurse ale terorismului voluntarist
Politici și strategii de combatere a finanţării terorismului Tehnici de negociere în situaţii de criză
Forme de manifestare a fenomenului terorist contemporan Tendinţe ale fenomenului terorist internaţional. Disoluţia terorismului structurat
Globalizare și antiglobalizare. Proiecţii asupra evoluţiei fenomenului terorist Instrumente juridice în prevenirea și combaterea terorismului
Rolul factorilor contextuali în explicarea terorismului Concepţia României privind prevenirea și combaterea terorismului
Mecanisme și strategii internaţionale în prevenirea şi combaterea terorismului Managementul și comunicarea în situaţii de criză teroristă
Diplomaţia în prevenirea și combaterea terorismului Mass-media și terorismul: de la cauză la efect
Operaţii multinaţionale în combaterea terorismului Managementul proiectelor
Istoricul serviciilor de informaţii în confruntarea cu fenomenul terorist. Lecţii învăţate

Managementul Informațiilor de Securitate Națională

Programul masteral MISN se axează pe următoarele elemente în procesul de specializare a cursanților:

 • furnizarea de elemente aprofundate de înțelegere a arhitecturii românești de securitate națională, a legislației și a rolurilor pe care le joacă principalele instituții din țara noastră în protejarea României și a intereselor sale;
 • aprofundarea unor noțiuni specializate din domeniul securităţii naţionale și internaţionale, cunoaşterea conceptelor și practicilor care fundamentează managementul informaţiilor în servicii similare din străinătate;
 • furnizare de instrumente analitice necesare fundamentării unor judecăți de valoare cu privire la fenomene care se manifestă pe plan global în domeniul securității;
 • sprijin în elaborarea unor lucrări de cercetare originale pe domenii adiacente preocupărilor privitoare la apărare, securitate națională, management în intelligence;

Curricula

Securitate naţională și euroatlantică Securitate în Europa de Sud – Est
Diplomaţie și securitate naţională Proiectarea, implementarea și evaluarea programelor analitice
Informaţia pentru securitate naţională Tehnica și metodologia curriculumului
Sisteme și strategii de securitate a informaţiilor Strategii ale politicii de securitate
Managementul organizaţiilor Comunicare și tehnici de influenţare socială
Problemele păcii și războiului Geopolitică și geostrategie
Managementul riscului și al schimbării Securitate zonală și regională
Managementul crizelor politico-militare Managementul informaţiilor. Legislaţie și reglementare
NATO și UE Managementul proiectelor
Comunicare în situaţii de criză

INTERNATIONAL RELATIONS AND INTELLIGENCE STUDIES

International Relations and Intelligence Studies (IRIS) Master program aims to specialize students in the following areas:

 • Achieving knowledge and competences specific to establishing public policies and security strategies, coordinating intelligence processes, and using instruments that belong to the field of international relations, with a view to raising awareness of the vulnerabilities and countering risks to national security;
 • Extending knowledge of the dimensions of national, European and Euro-Atlantic relations in a knowledge-based society;
 • Understanding the content and mechanisms that govern modern intelligence and characterise the Euro-Atlantic security environment;
 • Improving research abilities in the field of international relations and European studies through personal research papers within interdisciplinary research-development projects.

Curriculum

Advanced theories in the study of international relations National security policy
Methodology of scientific research in international relations and security studies Geopolitics and security
Intelligence and economic security Intelligence analysis
International law International economy and finances
Theory and practice in intelligence Conflict management: principles and practices
Economic theory of war Communication in international relations
European and Euro-Atlantic policies and strategies Romania’s foreign policy
Compared systems of national security Evolution of international systems
Classic and modern in security studies Terrorism and counterterrorism
Operations of strategic influence Intelligence and the hybrid war
Ethics of research Diplomacy in international relations
International security organisations

Relații internaționale şi studii de intelligence

 Programul masteral Relaţii internaţionale şi studii de intelligence (RISI) se axează pe următoarele elemente în procesul de specializare a cursanților:

 • dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor specifice elaborării politicilor publice şi a strategiilor de securitate, coordonării proceselor de intelligence şi utilizării instrumentelor specifice domeniului relaţii internaţionale în vederea conştientizării vulnerabilităţilor şi contracarării riscurilor la adresa securităţii naţionale;
 • dezvoltarea cunoaşterii dimensiunilor securităţii naţionale, europene şi euroatlantice într-o societate bazată pe cunoaştere;
 • înţelegerea conţinutului şi mecanismelor intelligence-ului modern specifice spaţiului de securitate euroatlantic;
 • aprofundarea abilităţilor specifice cercetării ştiinţifice în domeniul relaţiilor internaţionale şi studiilor europene prin elaborarea de lucrări de cercetare proprii în cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare, într-un cadru interdisciplinar.

Curricula

Teorii avansate de studiu al relaţiilor internaţionale Politica de securitate națională
Metodologia cercetării științifice în relaţii internaţionale şi studii de securitate Geopolitică și securitate
Intelligence și securitate economică Analiză de intelligence
Drept internațional Economie şi finanțe internaționale
Teorie și practică în intelligence Managementul conflictelor: principii și practici
Teoria economică a războiului Comunicare în relaţii internaţionale
Politici și strategii europene și euroatlantice Politica externă a României
Sisteme comparate de securitate națională Evoluția sistemelor internaționale
Clasic și modern în studiile de securitate Terorism și contraterorism
Operaţiuni de influenţă strategică Intelligence și război hibrid
Etica cercetării științifice Diplomație în relaţiile internaționale
Organisme internaționale de securitate